Gürcistan-Acara Notları-1

Son bir hafta içinde Trabzon üzerinden iki kez Gürcistan'ı/Batum'u ziyaret etme imkanı buldum. Gördüğümüz manzara hiç de iç açıcı değil. Özellikle Müslümanlığın bölgedeki durumu neredeyse iç karartıcı. Zaten 1293 Osmanlı-Rus Harbi sonrasından beri süregelen göçlerle Müslüman nüfus hep azalma göstermiş. Buna Müslüman Gürcü nüfusun yoğun olarak yaşadığı Batum merkezli Acara özerk bölgesi de dahil. Sovyet döneminde Komünizm'in baskısı ile Müslümanlık bir hayli geriletilmiş, Din ile alakaları büyük oranda kesilmiş kuşaklar yetişmiştir. 1991'de Doğu Bloku'nun çöküp Sovyetler Birliği'nin çözülmesinin ardından Gürcistan içinde özerk cumhuriyetler (Abhazya, Ossetya ve Acara) bağımsız bir devlet haline gelmiştir. Bundan sonraki süreçte, Gürcistan'da Hristiyan nüfusta kilise faaliyetleri gelişip serpilerek bir hayli örgütlü hale gelerek kısa zamanda ülkeye damgalarını vurmuşlardır. Müslümanlar ise ciddi olarak sahipsiz kalmıştır. Acara bölgesinde müftülükler olmasına karşın, Tiflis hükümetinin baskıları ile bir işlev icra edememektedirler. Türkiye'de 1-5 milyon civarında Müslüman Gürcü nüfus bulunmasına karşın Türkiye'nin bu anlamdaki etkisi neredeyse eksi düzeylerde. Bazı vakıf ve sivil toplum/dernek kuruluşları ile kimi şahısların özverili çalışmaları dışında bir varlık gösterilememektedir.
Saakaşvili döneminde, ilk icraat olarak, Gürcistan bayrağının ortasına ve her dört köşesine haçlar yerleştirilmişti. Aynısı Acara bölgesinde de uygulanarak, Acara özerk bölgesi bayrağına da haç konulmuştur.Gürcü kilisesi ön plana çıkarılıp, tüm Gürcüler üzerinde kilise hegomonyası kurmaya çalışılmaktadır.Bu çerçevede, Acara Müslümanlarına yönelerek Hristiyanlaştırma faaliyetine girişilmiş. Yıllarca Komünist rejim altında dini kimlikleri gayet zayıflamış olan bazı Acara köyleri topluca vaftiz edilerek Hristiyanlığa geçirilmiştir. Müslüman Gürcülere/acaralara yönelik “ Sizler Osmanlı tarafından zorla, kılıç zoruyla Müslümanlaştırılarak, göç ettirilmiş gürcülersiniz. Hristiyan aslınıza dönünüz” şeklinde yoğun misyonerlik propagandaları yürütülmektedir


Gürcistan'da yeni cami yapımlarına, restorasyonlarına izin verilmezken Ortodoks ve Katolik kiliselerinin baskısıyla müslüman köylerine birer kilise inşa edilmektedir. Batum'da önceden var olup, Sovyet döneminde yıkılmış camilerin arsaları üzerine de (Aziziye Camii gibi) kilise tarafından özellikle haç dikilmektedir. Marxist dönemden kalma ateizm altyapısı üzerinde kilise, özellikle Ortodoks kilisesi çok rahat bir şekilde programını/propagandasını yürütmektedir. herkese bir haç takılmakta, Gürcistan'da Acar bölgesinde Müslüman Gürcü ailelerinin genç kuşakları üzerinde yoğun bir Hristiyanlaştırma kampanyası yürütülmektedir. Hemen her gün Müslüman Gürcü ailelerin genç üyeleri kiliselerde vaftiz edilmektedir. Dede dindar Müslüman, oğlul Sovyet dönemi ateist veya seküler, torun Hristiyan olan ailelerin sayısında büyük artış görülmektedir. Gürcistan hükümeti, uyguladığı program ve baskıyla Acara bölgesini Müslüman Gürcü nüfustan arındırmaya çalışmaktadır. Batum ve çevresindeki cami imam ve görevlilerinden yeni cami yapımına ihtiyaç olmadığına dair zorla imza alınmaktadır. Türkiyeli olup, Acara bölgesinde Dini faaliyetlere destek verenler, Türkiye'ye rağmen sınır dışı edilip, Gürcistan'a bir daha sokulmamaktadır. hatta türkiye'deki Gürcü müslümanlara bile ciddi bir şekilde el atılmış. Türkiye'deki sol kökenli bir Gürcü derneğinin basırdığı Türkiye'deki önemli gürcülerle ilgii bir kitapta bir çok gürcü asıllı işadamı papazlarla poz verip resim çektirmiş olduğu halde fotoğraflar yer almıştır.Örneğin, Ahmet adının yanında parantez içinde Hristiyan gürcü Arçil adı da kitaba konulmuş. Bu doğrultuda Türkiye'deki bazı gürcü aileler de kiliselere gidip vaftiz olarak din değiştirmişlerdir. Yanı sıra, Türkiye'den Gürcistan'a Gürcüce eğitim için gönderilen, bazı Gürcü/Acar ailelerin çocukları, Gürcistan'da hristiyanlaştırılmakta ve din değiştirmiş olarak Türkiye'ye dönmektedirler.Bunların sayısında da gün geçtikçe hızla artış görülmektedir.Açıkçası Gürcistan'da/Acara'da Müslümanlığa yönelik küçük bir Endülüs Vak'ası/trajedisi yaşanmaktadır.


Oysaki, Gürcülerin/Gürcistan'ın İslâm'la tanışmaları bir hayli eski olup, Hulefâ-yı Râşidîn dönemindeki ilk İslâm fetihlerine kadar geriye gitmektedir. Hz. Osman'ın (r.a) ilk dönemlerinde Kafkasya'ya yönelik seferlerde; Tiflis ve çevresi ile temas kurulmuş, önce ashabtan Habib bin Mesleme Tiflis ahâlisine bir emannâme/ahidnâme yazmıştır. Daha sonra ise Habib bin Mesleme'nin Emannâmesine dayanarak Cerrâh bin Abdillah El-Hekemî de Tiflis ahâlisine bir ahidnâme daha yazıp vermiştir. (Bkz. Ebu'l-Hasen Ahmed bin Yahya El-Belâzûrî, Futûhu'l-Buldân, Tahkik-Ta'lik: Rıdvan Muhammed Rıdvan, Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrut.1991. Shf. 204-208) Bu dönemlerde Tiflis'in doğu bölgeleri tamamen Müslüman olur. miladi 736 tarihinde ise Kafkasya'da müslümanlarlarla, Hazar Hanı'nın ordusu arasında vuku bulan savaşta Gürcüler Müslümanlarla birlikte Hazarlara karşı savaşır.
Abbasiler devrinde, Özellikle Selçuklular devrinde Müslümanlarla Gürcüler arasında ciddi temaslar olmuştur. Selçuklular devrindeki Gürcü krallığı ile Müslümanlar arasında sıkı bir temas vuku bulmuş. Anadolu Selçuklu hükümdarı Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Abhazya prensesi Gürcü Hatun ile evlenmesi bu ilişkinin zirve noktasıydı.
Daha sonraki dönemlerde, Özellikle Akkoyunlular zamanında bu ilişki daha da artmış, Gürcistan Akkoyunlu Uzun Hasan'ın himayesine girmiştir. Hatta, Safevi Şah İsmail'in dedesi Şeyh Cüned topladığı mürit ordusu ile Gürcistan'ı yağmalayıp, büyük zararlar vermesi karşısında, Akkoyunluların Şamahı Beyi Gürcüleri korumak için Şeyh Cüneyd'e karşı harekete geçmiştir.
Osmanlılar döneminde ise Gürcülerle olan ilişkiler daha da artmış, birçok Gürcü ağa, bey ve Paşa Osmanlı idaresinde yer almışlardır. Gürcü asıllı 14 Sadrazam gelmiş ve bunların ilki Okmeydanı'ndaki ünlü namazgâhı yaptıran Sadrazam Gürcü Mehmed Paşa olmuştur.

 

  • 02/09/2015
  • 2413

კომენტარები

განაახლეთ

სტატიები

REZO AZİZ MİKELADZE

ცოდვის ჩამდენთა მდგომარეობასთან დაკავშირებული საკითხები

Ramaz Beridze

ისლამი და ახალი წელი

REZO AZİZ MİKELADZE

დიდი ცოდვის ჩამდენის მდგომარეობა

REZO AZİZ MİKELADZE

ისე ვცხოვრობთ, თითქოს არასოდეს ველით სიკვდილს

Müfit YÜKSEL

Gürcistan-Batum notları-2

Müfit YÜKSEL

Gürcistan-Batum notları-1

REZO AZİZ MİKELADZE

Cemaat ve Cami

Müfit YÜKSEL

KAFKASLARDAKİ SAVAŞ GÜRCİSTAN VE TÜRKİYE

REZO AZİZ MİKELADZE

Hatim Duası

REZO AZİZ MİKELADZE

Dünya Barışı için Dinin Önemi

REZO AZİZ MİKELADZE

İtidalin önemi

Müfit YÜKSEL

Gürcistan-Acara Notları-1

Müfit Yüksel

Gürcistan-Acara Notları-3

REZO AZİZ MİKELADZE

Lanetli bu köy!

REZO AZİZ MİKELADZE

Ölçünün temel birimi: Doğru yol!

REZO AZİZ MİKELADZE

İnanç konuşma ve davranış setleri

Hüseyin Öztürk

Osmanlı Gürcistan’ı

Muhammet Yunus KAYA

Gürcistan'a Yönelik Bir Gönül Hizmeti

Muhammet Yunus KAYA

GÜRCİSTAN MÜSLÜMANLARI

Davut DURSUN

Batum ey Batum!

Müfit YÜKSEL

KAFKASLARDAKİ SAVAŞ VE TÜRKİYE

REZO AZİZ MİKELADZE

KUTLU DOĞUM

Nusret Çiçek

Savaşanlarla savaştıranlar

Davut DURSUN

Kafkasyada iki önmeli merkez: Bakü ve Batum


HUTBEMedine'den Canlı YayınKabe'den Canlı Yayın
ლოცვის დროს ბათუმში 23.02.2019
ცისკარი მზე ლანჩი დღის მეორე ნახევარში საღამო ღამ.ლოცვა